Loading
OBJECTE

Aquest Avís legal regula l’accés i l’ús als continguts oferts per TAGA.NET a través dels seus llocs web. TAGA.NET  es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web i dels serveis, així com també les condicions requerides per accedir-hi i/o utilització. L’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis es poden trobar sotmesos a determinades Condicions específiques, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran el present Avís legal, o les Condicions generals. 

Les condicions específiques prevaldran sobre les Condicions Generals quan hi hagi contradicció entre ambdues. El simple accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari de l’Avís legal vigent a cada moment. En aquest sentit, s’entendrà per usuari la persona que accedeixi, navegui o visualitzi els continguts allotjats al Lloc Web. 

S’entendrà per usuari registrat el que accedeixi, navegui i es registri per, utilitzar, visualitzar, navegar, allotjar i/o descarregar els continguts i/o utilitzar els serveis del lloc web.

 

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’accés i la navegació a través del Lloc Web no requereix registre amb l’excepció que, per fer ús de certes funcionalitats, es pogués requerir l’aportació de dades, com ara el nom i l’adreça de correu electrònic.

L’usuari es compromet a:

• Acceptar i complir el que estableix aquest Avís legal, i en qualsevol document que en formi part integrant.

• No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altra manera qualsevol dret d’altres usuaris o de qualsevol persona.

• No eliminar o intentar suprimir les mesures de seguretat adoptades i implantades al Lloc Web.

• Complir el que estableix la legislació vigent.

 

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TAGA.NET és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web. És també titular o ha obtingut la llicència corresponent sobre la informació i els materials disponibles a través d’aquest, així com els programes d’ordinador utilitzats en relació amb aquest.

L’accés, navegació, utilització i/o descàrrega de continguts i/o ús de serveis del Lloc Web per l’usuari, en cap cas no s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de TAGA.NET o, si escau, del titular dels drets corresponents.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (copyright) i qualsevol altra informació d’identificació dels drets de TAGA.NET o dels seus titulars respectius incorporats als continguts i/o serveis, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que s’hi puguin contenir.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de TAGA.NET o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment escrit dels seus legítims titulars segons correspongui.

En cap moment, llevat de manifestació expressa, l’accés o l’ús del Lloc Web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l’Usuari cap dret sobre les marques,  logotips i/o signes distintius inclosos protegits per llei. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament, modificar, reutilitzar, enviar per correu o altres mitjans, o explotar de qualsevol altra forma, la totalitat o part dels continguts del Lloc Web per a propòsits comercials o contraris als interessos de TAGA.NET, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de TAGA.NET o, si escau, del titular respectiu dels drets.

 

 

LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a TAGA.NET a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats amb aquesta finalitat, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L’usuari accepta assumir la responsabilitat i deixar indemne a TAGA.NET davant de qualsevol reclamació derivada de la informació que subministri, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat daquesta.

 

RESPONSABILITATS I GARANTIES

Els continguts del Lloc Web són proporcionats a títol informatiu i no pretenen constituir cap recomanació d’inversió, transaccions o similars.

TAGA.NET declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components perjudicials als Usuaris.

Tot i això, TAGA.NET no garanteix la idoneïtat o utilitat dels continguts del Lloc Web ni es fa responsable dels danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que TAGA.NET estableix al Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a TAGA.NET perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

 

ENLLAÇOS

Enllaços a altres pàgines web

TAGA.NET no respondrà de cap aspecte relatiu a pàgines web de tercers a què es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre TAGA.NET i el responsable del lloc web aliè.

Enllaços en altres pàgines web amb destinació al Lloc Web

Si qualsevol usuari, entitat o lloc web volgués establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenir-se a les estipulacions següents:

• L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del Lloc Web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal o de inici del Lloc Web. En cap cas, llevat que TAGA.NET ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc Web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part de la seva Web o dins d’un dels seus “frames” ” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

• A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que TAGA.NET ha autoritzat aquest enllaç, llevat que TAGANET ho hagi fet expressament i prèviament per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament volgués incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de TAGA.NET i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

• TAGA.NET no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

 
PRIVACITAT I COOKIES

La Política de Privadesa i la Política de Cookies del Lloc Web queden determinades pel que estableix el document Política de Privadesa i Política de Cookies.

 

DURADA I MODIFICACIÓ

TAGA.NET podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareix aquest Avís legal oa través de qualsevol tipus de comunicació dirigida a els usuaris.

La vigència temporal d’aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en què passarà a tenir vigència l’Avís legal modificat i publicat en aquest Lloc Web.

Amb independència del que disposen les Condicions Particulars, TAGA.NET podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment al present Avís Legal.

 

GENERALITATS

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís legal. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís legal fos(n) considerada(es) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís legal.

El no exercici o execució per part deTAGA.NET de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal no constituirà una renúncia, llevat de reconeixement i acord per escrit per part seva.

 

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

El Lloc Web de TAGA.NET i el seu contingut es regiran pel que disposa la legislació espanyola. Les relacions establertes entre TAGA.NET i l’usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Això no obstant, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, TAGA.NET i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona sent aplicable la legislació espanyola.

08201 Sabadell / Barcelona

17860 Sant Joan de les Abadesses